Pärnu Õppenõustamiskeskus on erinevate nimetuste all tegutsenud Pärnu linna hallatava asutusena alates 1993. aastast. Aastate jooksul on muutunud osaliselt funktsioonid ja koosseis, kuid põhiülesanded on jäänud suures osas samaks.

Pärnu Lasteabikeskus – 15. oktoober 1993

Pärnu Õpiabikeskus – 27. juuni 1997

Pärnu Õppenõustamiskeskus – 16. märts 2000

Mahukad õppekavad, õpiraskustes laste suur hulk ning probleemse käitumisega õpilaste ja koolikohustuse mittetäitjate arvu kasv tingisid vajaduse luua Pärnu linna kõiki üldhariduskoole teenindav tugikeskus, mis pakuks õpilastele, lastevanematele ja õpetajatele psühholoogilist, eripedagoogilist ning kutsesuunitlusalast nõustamist ja abi.

Lasteabikeskus oli Pärnu linna haridussüsteemi kuuluv asutus. Keskuse personal moodustus erinevates haridusasutustes töötanud spetsialistidest ja juba olemasolnud ametikohtade baasil.
Spetsialistid töötasid põhiliselt keskuses kohapeal. Lisaks nõustamisele ja laste uurimisele toimusid kõneravi- ja järeleaitamistunnid. Kutsesuunitlusalast tööd tegid psühholoogid koolides.

Lastekaitsefunktsioonid läksid alates 1. oktoobrist 1994 üle sotsiaalsüsteemile.

1999. aasta 1. septembrist moodustati kõikide Pärnu koolide juurde logopeed-eripedagoogide ametikohad, et õpilastel oleks võimalik esmast õpiabi saada koolis kohapeal ja seetõttu vähendati keskuses logopeedi ametikohtade arvu ja suurendati psühholoogide arvu.

Kriminaalpreventsiooni raames kirjutatud projekt andis võimaluse alates novembrist 1999 avada keskuse koosseisus kogu Pärnu maakonna noorte teavitamise ülesandeid täitva Noorte Infopunkti, mille tegevuse toetuseks oli Haridusministeeriumi poolt igal aastal eraldatud kindel toetussumma.

2008. aastal käivitusid Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi toel programmid „ Karjääriteenuste süsteemi arendamise“ ja „Õppenõustamissüsteemi arendamine“. Selle tulemusena tagati karjäärinõustamise ja karjääriinfo teenused kõigile Pärnu maakonna noortele ning arendati välja kahetasandiline õppenõustamissüsteem.

Pärnu Õppenõustamiskeskuse eripäraks oli nõustamisvaldkondade sidusus. Ühe katuse alla olid koondunud esimese tasandi psühholoogiline ja sotsiaalpedagoogiline nõustamine, teise tasandi logopeediline, eripedagoogiline, psühholoogiline ja sotsiaalpedagoogiline nõustamine, karjäärinõustamine, noorte- ja karjääriinfo ning psühholoogiateenistuse psühholoogide poolt pakutav psühholoogiline nõustamine. Pärnu Õppenõustamiskeskus koordineeris ka Pärnumaa nõustamiskomisjoni tööd.

Alates 1. septembrist 2014 avati riigi poolt kõigis maakonnakeskustes Rajaleidja keskused, kus töötavad spetsialistid  osutavad karjääriteenuseid ja II tasandi õppenõustamisteenuseid. Rajaleidja keskuste spetsialistid viivad läbi ka nõustamiskomisjoni koosolekuid.

Nimetatud muudatustest tulenevalt muutusid alates 1. septembrist 2014 Pärnu Õppenõustamiskeskuse tegevusvaldkonnad:

 1. Koolieelsete laste I tasandi eripedagoogiline nõustamine Pärnu Õppenõustamiskeskuses;
 2. I tasandi psühholoogiline ja sotsiaalpedagoogiline nõustamine Pärnu linna üldhariduskoolides;
 3. Psühholoogiline nõustamine (individuaalne, paari- ja perenõustamine) Pärnu linnas;
 4. Alaealiste komisjoni töö koordineerimine;
 5. Haridustöötajatele ja lastevanematele täiendkoolituste korraldamine.

Noorte Infopunkt lõpetas tegevuse 2014. aasta juunis. Alates 1. jaanuarist 2015 korraldab Pärnu Õppenõustamiskeskus maakonna noorte teavitamist ja nõustamist projektipõhiselt vastavalt riigieelarvest maakonna noorte teavitamise ja nõustamise korraldamiseks eraldatud toetuse lepingule.

Pärnu Õppenõustamiskeskuse koosseis märtsi 2016 seisuga:

 • Juhataja 1,0
 • Sekretär 1,0
 • Eripedagoog-logopeed 1,0
 • Koolisühholoog 8,0
 • Koolisotsiaalnõustaja 8,5
 • Juhtumikorraldaja 0,5
 • Psühholoogiateenistuse psühholoog 1,0
 • Õppenõustaja 1,0
 • Kokku 22,0

20 aastat õppenõustamiskeskust Pärnumaal

Head mõtted on nagu seemned, mis soodsale pinnasele langedes hakkavad idanema ja vilja kandma. Pärnu Õppenõustamiskeskus on heade mõtete vili, mille seemned pandi mulda juba kaks aastakümmet tagasi. 1993. aasta 15. oktoobril loodud Pärnu Lastabikeskuse ja alates 2000. aasta 16. märtsist Pärnu Õppenõustamiskeskuse nime kandva asutuse ristiemaks võib pidada kauaaegset juhatajat Anne Villsaart, kes inimsuhteid väärtustades ja tulevikuvisiooni omades on alati osanud enda ümber koondada innukaid ja südamega töötavaid inimesi.

Selja taha jäänud kahekümne aasta jooksul on Pärnu Õppenõustamiskeskus olnud pidevas arengus, lähtudes eelkõige klientide ja huvigruppide vajadustest.